Wanneer is je gasboete ongeldig?

Binnenkort mogen steden en gemeenten GAS-boetes uitschrijven voor kleine snelheidsovertredingen. Maar wanneer mag een gasboete wél? Wanneer is je gasboete ongeldig? En hoe moet je een gasboete betwisten?

gasboete ongeldig

Dubbel opletten

Wie wel eens last heeft van een zware voet, let voortaan maar beter op! Vrijdag 6 maart 2020 keurde de Vlaamse regering een ontwerpdecreet goed. Voortaan kunnen steden en gemeenten zelf kleine snelheidsovertredingen bestraffen. Niet met een onmiddellijke inning of een bevel tot betaling, maar wél met de – erg betwiste – gasboete.

Daarmee wil de overheid een einde maken aan de straffeloosheid. Voor de automobilist is het echter driedubbel opletten geblazen!

 

Gasboete verkeer

Niks nieuws

Op zich is het niks nieuws. Bepaalde verkeersovertredingen kunnen al langer bestraft worden met een gasboete. Het gaat dan om

 • stilstaan en parkeren (parkeerovertredingen)
 • rijden in een verboden straat (verkeersbord C3)
 • overtredingen tegen de voetgangerszone (verkeersbord F103)
 • het niet meedelen van de identiteit van de bestuurder van het voertuig binnen de 30 dagen

Verkeersbord C3

Verkeersbord F103

Ook kleine snelheidsovertredingen

Daar komen nu dus de kleine snelheidsovertredingen bij. ‘Kleine’ snelheidsovertredingen, dat zijn overtredingen waarbij een bestuurder in een zone 30 of 50, maximum 20 km/u te snel rijdt. Ook zij kunnen voortaan dus een gasboete opleveren.

Op plaatsen waar je sneller mag dan 50 of wanneer je ergens meer dan 20 km/u te snel rijdt, is enkel een klassieke boete mogelijk.

Een gasboete zou enkel mogelijk zijn als de snelheidsovertreding werd vastgesteld met een automatisch werkende camera. Dat is nu ook het geval voor het negeren van een verkeersbord C3 of voetgangerszone.

Gelukkig werd Vlaanderen recent volgepoot met dat soort camera’s. In de strijd tegen het terrorisme, weet u nog? Maar met die misdaadbestrijding schiet het niet zo op. Dus zullen de camera’s voor iets anders worden gebruikt.

Bedenkelijke argumenten

Met het decreet wil de regering de ‘straffeloosheid’ aanpakken. Volgens de overheid wordt in de zone 30 of 50 nauwelijks geflitst. Maar dit standpunt is hoogst twijfelachtig! Heel wat politiezones flitsen nu al vooral rond scholen en in de bebouwde kom.

De gasboetes zullen niet alleen meer geld opbrengen voor de gemeentes. Volgens de overheid zouden ze ook leiden tot een mentaliteits- en gedragswijziging. En daardoor zouden gemeenten niet meer moeten investeren in verkeersdrempels of wegversmallingen. Maar verkeersdrempels en wegversmallingen zijn niet vrijblijvend. De overheid vergeet blijkbaar dat de wet ze uitdrukkelijk verplicht!

 

Wie is bevoegd om gasboetes op te stellen?

Gasboetes algemeen

Het grootste probleem zit hem echter in de gasboetes zelf. Is een gasboete ongeldig, dan is betwisten helemaal niet evident. Een voormalig vrederechter vindt de gasboete zelfs het failliet van justitie. Hij vreest dat we meer en meer afglijden naar een politiestaat…

Het probleem zit hem onder meer in de bevoegdheden. Enkel een sanctionerend ambtenaar kan een gasboete opleggen. Een rechtbank komt er dus niet aan te pas.

Maar de sanctionerend ambtenaar kan niet overal tegelijk zijn. Dus baseert hij zich op de vaststellingen van ‘bevoegde personen’. Echter zijn nogal wat personen bevoegd. Van buschauffeurs tot bewakingsagent en parkeerwachters… Ze zijn allemaal bevoegd om overtredingen vast te stellen en zelfs om je identiteitskaart te vragen…

Voor feiten die ook een gewone boete kunnen opleveren is de wet wat strenger. Die zogenaamde gemengde inbreuken kunnen enkel worden vastgesteld door een agent van politie, een politieambtenaar of een bijzondere veldwachter in het kader van zijn bevoegdheden.

 

Gasboetes verkeer

Voor verkeersovertredingen is de gas-wet dan weer minder streng. Verkeersovertredingen kunnen worden vastgesteld door:

 • politieambtenaren
 • politieagenten
 • veldwachters binnen hun bevoegdheden
 • bepaalde gemeenteambtenaren
 • parkeerwachters

Zij zullen binnenkort snelheidsboetes kunnen uitschrijven. Tenzij er sprake is van een ongeval, of  overtredingen waarvoor een gasboete onmogelijk is. In dat geval kan enkel een politieagent, politieambtenaar of een veldwachter een PV opstellen.

U heeft intussen doordat de gas-wet nogal ingewikkeld in elkaar steekt. En dan hebben we het nog niet over de procedure gehad…

 

Gasboete ongeldig

Met het aantal mensen dat een gasboete kan uitschrijven, stijgt ook de kans op fouten. En dus loont het zeker de moeite om de boete na te kijken. En eventueel te betwisten uiteraard!

 

Termijn

De procedure om een gasboete op te leggen is erg strikt en kort. Niet alleen voor de overtreder, maar voor alle betrokkenen.

De vaststelling van een verkeersovertreding moet binnen de twee maanden na de vaststelling worden verstuurd aan de sanctionerend ambtenaar. Om één en ander te controleren moet het PV ook de datum van verzending vermelden.

De datum van vaststelling is niet per se de datum waarop de feiten plaatsvonden

Tegelijk moet ook de procureur des Konings een kopie van het PV ontvangen. De regels en de termijn daarvoor worden vastgelegd in een protocolakkoord. Dat protocolakkoord wordt gesloten tussen het stads- of gemeentebestuur en de bevoegde procureur des konings.

Inzake verkeer is zo’n protocolakkoord verplicht! Zonder akkoord, geen gasboetes. Het protocolakkoord moet bovendien zijn opgesteld volgens een vast stramien. Het moet ook aan een aantal strikte regels voldoen.

 

Procedure

Algemeen

Om een gasboete op te leggen, moet de sanctionerend ambtenaar natuurlijk weten wie de bestuurder is. Daarvoor heeft hij toegang tot het Rijksregister en DIV. Maar enkel als hij daarvoor vooraf toelating heeft gekregen.

Als de sanctionerend ambtenaar beslist om de procedure op te starten, moet hij een aangetekende brief sturen aan de overtreder. Die brief moet uiteraard ook ondertekend zijn. Zonder handtekening is de gasboete ongeldig. Handtekenen moet ook met de hand. Een afdruk van een handtekening volstaat niet.

In de brief moeten de volgende zaken staan:

 • De feiten en hun juridische kwalificatie;
 • De mogelijkheid om binnen de 15 dagen na de kennisgeving aangetekend een verweer in te dienen;  De overtreder kan ook vragen om zijn verweer mondeling uiteen te zetten.
 • Het recht om je te laten bijstaan of vertegenwoordigen door een advocaat;
 • Het recht heeft om het dossier in te zien;
 • Een kopie van het proces-verbaal;

Bedraagt de gasboete minder dan 70 EUR, dan heeft de overtreder niet het recht om een mondeling verweer te vragen

Vanaf de vaststelling heeft de sanctionerend ambtenaar zes maanden de tijd om een sanctie op te leggen. Deze termijn bedraagt 12 maanden als er sprake is van bemiddeling. De beslissing moet ook aangetekend aan de overtreder worden meegedeeld.

Na de termijn van 6 of 12 maanden, kan de ambtenaar geen boete meer opleggen.

Gas stilstaan en parkeren

Voor stilstaan en parkeren geldt een licht afwijkende procedure. In dat geval moet de sanctionerend ambtenaar een gewone brief sturen aan de overtreder Dat moet binnen de 15 dagen na ontvangst van de vaststelling. De brief moet de feiten, de begane inbreuk en het bedrag van de boete vermelden.

Vanaf de datum van de kennisgeving heb je 30 dagen de tijd om je verweer in te dienen. Dit verweer kan per gewone brief.

Je verweren tegen een boete voor foutparkeren of -stilstaan kan per gewone brief. Om bewijsredenen stuur je echter best een aangetekende brief.

Ook hier kan de overtreder vragen om een mondeling verweer. Tenzij de boete minder dan 70 EUR bedraagt.

Het kan zijn dat de sanctionerend ambtenaar niet akkoord gaat met je verweer. Hij je dit weten in een gemotiveerde brief. Je krijgt ook een nieuwe termijn van 30 dagen om te betalen. Hierna volgt eventueel nog een herinnering om binnen een (nieuwe) termijn van 30 dagen te betalen.

Waarschijnlijk zulen de snelheidsboetes ook onder deze uitzondering vallen!

 

Beroep

Als de overtreder niet binnen de 30 dagen betaalt, dan wordt de boete automatisch opeisbaar.De wet spreekt van uitvoerbare kracht.

Om dat te vermijden, moet de overtreder beroep instellen. Dat moet binnen dezelfde 30 dagen na de kennisgeving. Beroep instellen doe je bij de politierechtbank. Minderjarigen stellen beroep in bij de jeugdrechtbank.

De rechtbank kan de boete kwijtschelden of verminderen.

De beslissing van de rechtbank is definitief. Noch de overtreder, noch de sanctionerend ambtenaar kan hoger beroep instellen.

 

Verjaring

De administratieve geldboetes verjaren na vijf jaar. Deze termijn begint te lopen vanaf de datum waarop ze betaald moeten worden.

De verjaringstermijn kan echter gestuit worden. Daardoor begint die weer van nul te lopen.

 

Andere mogelijkheden

Hierboven hadden we het alleen over de gasboete. Nochtans is de sanctionerend ambtenaar niet verplicht om een gasboete op te leggen. Hij kan ook kiezen om gemeenschapsdienst op te leggen. Of bemiddeling op te starten. Meer nog, als overtreder kan je er zelf om vragen.

Checklist: is mijn gasboete ongeldig?

Opgelet, enkel geldig voor GAS verkeer!

 • Staat de overtreding in het gemeentereglement?
 • Is er een protocolakkoord?
  • tussen bestuur en procureur
  • Voldoet het aan alle regels?
 • Komt de verkeersovertreding in aanmerking voor een gasboete?
  • Buiten de snelweg
  • Stilstaan en parkeren
  • Verboden straat (C3)
   • Werd de overtreding vastgesteld door een automatisch werkend toestel?
  • Voetgangerszone (F103)
   • Werd de overtreding vastgesteld door een automatisch werkend toestel?
   • Mocht je maximum 50 km/u
   • Reed je maximum 20 km/u te snel
  • Niet meedelen identiteit bestuurder binnen 30 dagen
 • Vaststelling gebeurd door bevoegd persoon?
  • Bevoegd voor opmaken gas-pv verkeer
   • politieambtenaar
   • politieagent
   • veldwachter
   • gemeenteambtenaar
    • voldoet hij aanminimumvoorwaarden
    • behoort hij tot de gemeente waar de feiten plaatsvonden?
     • Indien niet, voorafgaande overeenkomst tussen politiezone van oorsprong gemeente die tot een andere politiezone behoort?
   • parkeerwachter
    • Heeft hij van gemeente bevoegdheid gekregen om inbreuken vast te stellen?
 • Werd de vaststelling op tijd verstuurd?
  • Voor zuivere gas-inbreuken
   • binnen twee maanden na vaststelling aan sanctionerend ambtenaar
  • Voor gemengde inbreuken
   • binnen twee maanden na vaststelling aan procureur
   • met vermelding van datum van verzending
   • met kopie aan sanctionerend ambtenaar
  • Voor verkeersinbreuken
   • binnen twee maanden na vaststelling verzonden aan sanctionerend ambtenaar
   • verzonden aan procureur conform protocolakkoord
  • Is de brief gehandtekend?
 • Heeft sanctionerend ambtenaar procedure gevolgd
  • Hij hij een gewone brief verstuurd
  • met alle verplichte vermeldingen
 • Is sanctionerend ambtenaar bevoegd om een sanctie op te leggen?
  • Heeft hij nodige kwalificaties en onafhankelijkheid
  • Werd hij aangewezen door gemeenteraad
  • Is hij iemand anders dan degene die feiten vaststelde
  • Was hij aanwezig bij de bemiddeling
 • Heeft sanctionerend ambtenaar toelating inzage gegevens Rijksregister en DIV?
  • Voorafgaand
  • van Sectoraal Comité van het Rijksregister
  • van Sectoraal Comité voor de Federale Overheid.
Wil je weten of ook jouw gasboete ongeldig is? Vraag het gratis aan de chatbot van overtreding.be of neem gratis contact op.
Flitsboete ongeldig? Hoe je snelheidsboete betwisten?

Vertel het voort!

Comments are closed.

© 2018 - overtreding.be - alle rechten voorbehouden